De Hemmen 16, Drachten   0512-518005
Winkelwagen is leeg
 x 

Categorieën nieuwe lichtbakken

11345678910

Leveringsvoorwaarden

logo-lichtbakken

Lichtbakken.com

LEVERINGSVOORWAARDEN VAN HET DOOR SI'BON ERKENDE SIGNBEDRIJF
Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJKHEID
1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtnemer: het door SI'BON Netwerk
B.V. erkende signbedrijf.
2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtgever: de natuurlijke persoon of
rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden
of levering van zaken.
De opdrachtgever zal zich ter zake van de opdracht nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid
dat hij namens een derde handelde, tenzij hij zulks uitdrukkelijk aan de opdrachtnemer ter kennis
heeft gebracht en de opdrachtnemer alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft
aanvaard.
3 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdracht: elk verzoek tot het verrichten van
werkzaamheden of tot het leveren van zaken, in welke vorm dan ook gedaan. Een opdracht zal
mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken aan de
hand waarvan de werkzaamheden als bedoeld in lid 4 van dit artikel kunnen worden verricht.
4 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder werkzaamheden: het vervaardigen, afleveren,
installeren, plaatsen en (of) (af)bouwen van reclameproducties, of delen daarvan in de ruimste zin
des woords.
5 Op alle offertes door, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met de opdrachtnemer zijn de
hiernavolgende voorwaarden van toepassing.
6 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden of bedingen kan de
opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk
door de opdrachtnemer zijn aanvaard.
7 De opdrachtgever met wie eerder op de onderhavige voorwaarden een overeenkomst werd
gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer
gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
Artikel 2: OFFERTES
1 Alle offertes, voorcalculaties, aanbiedingen en soortgelijke mededelingen door de opdrachtnemer
zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking worden aanvaard. Een aanbod wordt in
ieder geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard.
2 Offertes door de opdrachtnemer zijn gebaseerd op gegevens die door de opdrachtgever zijn
verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten en vermogen daarbij alle van
belang zijnde gegevens heeft verstrekt.
3 De van de offerte deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, technische beschrijvingen en
dergelijke) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch vrijblijvend. Zij zijn en blijven (intellectueel) eigendom
van de opdrachtnemer.
Artikel 3: TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN EN
WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN
1 Eerst op het moment dat de opdrachtnemer mondeling of schriftelijk heeft bevestigd de verleende
opdracht te aanvaarden komt de overeenkomst tot stand en ontstaan uit de overeenkomst voortvloeiende
verbintenissen van partijen.
2 De opdrachtgever draagt het risico van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig ontvangen door
de opdrachtnemer van zijn mededelingen.
3 Voor zover onduidelijkheid ontstaat over de inhoud van de gegeven opdracht en de aanvaarding
daarvan, zullen de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden geacht worden te zijn
geschied overeenkomstig de inhoud van de opdracht.
4 Opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk en
de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening
van de opdrachtgever.
5 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om meer werkzaamheden dan vermeld in de
opdracht of in de aanvaarding daarvan uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening te
brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of van de goede
uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever wordt binnen een bekwame tijd op de hoogte gesteld
van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
6 De opdrachtnemer zal binnen de grenzen van het redelijke aan wijzigingen in de opdracht
meewerken, indien en voorzover de inhoud van de door hem te leveren prestatie niet wezenlijk van
de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.
Artikel 4: OPZEGGING EN ANNULERING
1 De opdrachtnemer heeft steeds het recht, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst is vereist, de overeenkomst op te zeggen wanneer de opdrachtgever in staat van
faillissement verkeert, of door hem surséance is aangevraagd, hij opeisbare schulden onbetaald
laat, gaat liquideren of zijn vaste verblijfplaats of vestigingsplaats naar een plaats buiten Nederland
verlegt alvorens naar genoegen van de opdrachtnemer zekerheid te hebben gesteld voor de
voldoening van hetgeen ter zake van de uitvoering van de opdracht reeds verschuldigd is en nog
verschuldigd zal worden, of indien hij middels beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij ten behoeve van de
opdrachtnemer een naar diens oordeel genoegzame zekerheid wordt gesteld voor voldoening van
hetgeen ter zake van de uitvoering van de opdracht verschuldigd is en nog verschuldigd zal
worden.
2 De opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst te annuleren voordat de opdrachtnemer met
de uitvoering van de overeenkomst begonnen is, mits hij de hierdoor voor de opdrachtnemer
ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door de leverancier gederfde
winst, waarbij tevens in rekening wordt gebracht de kosten die de opdrachtnemer reeds ter voorbereiding
heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte
materialen, ingeroepen diensten en opslagkosten.
Artikel 5: GEGEVENS EN ZAKEN OPDRACHTGEVER; RISICO
1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat gegevens en zaken die de opdrachtnemer nodig heeft
voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm ter
beschikking komen van de opdrachtnemer.
2 De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking
aan de opdrachtnemer van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een
informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt.
3 De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat
de opdrachtgever aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft voldaan.
4 Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichting, dan heeft de
opdrachtnemer, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, het
recht de opdracht terug te geven.
5 Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, worden ter beschikking gestelde gegevens en
zaken, behoudens het in artikel 17 bepaalde, na voltooiing van de opdracht aan de opdrachtgever
geretourneerd.
6 De opdrachtnemer is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de
opdrachtgever afkomstige zaken en/of gegevens. Behoudens tegenbewijs wordt de opdrachtnemer
geacht aan deze verplichting voldaan te hebben.
7 Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van de bij de opdrachtnemer of derden
opgeslagen zaken en/of gegevens is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever, behoudens indien er
sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de opdrachtnemer.
8 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van alle aanspraken van derden verband houdende
met de beschadiging of het teloorgaan van de in de voorgaande leden bedoelde zaken en/of
gegevens.
Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID
1 Voor alle directe en indirecte schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend
met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdig of niet volledig overeenkomstig de overeenkomst
uitvoeren van de opdracht, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uitgesloten, tenzij kan
worden aangetoond dat dit niet, niet tijdig of niet volledig overeenkomstig de overeenkomst
uitvoeren onder de desbetreffende omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming
van normale oplettendheid en bij normale bedrijfsvoering niet was voorgevallen. Alsdan is de
aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van de
opdrachtnemer voor de schade wordt uitgekeerd.
2 De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de
opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.
3 De opdrachtgever zal zijn recht om de opdrachtnemer voor de in lid 1 bedoelde schade
aansprakelijk te stellen verwerkt hebben één jaar na het ontstaan daarvan.
4 Aansprakelijkheid voor schade aan en door motorrijtuigen van de opdrachtgever is uitgesloten,
behoudens indien en voor zover de opdrachtnemer hiervoor verzekerd is, in welk geval het
volgende geldt. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor de schade aan, met of door een
motorrijtuig van een opdrachtgever door hem veroorzaakt op of bij zijn bedrijfsterreinen en/of in zijn
-gebouwen. Deze schade is beperkt tot een bedrag van € 45.000,= per claim. Ingeval er sprake is
van een verzekerd motorrijtuig van een opdrachtgever komt uitsluitend voor vergoeding in
aanmerking:
1) Het eigen risico dat op basis van de verzekeringsovereenkomst voor rekening van opdrachtgever
komt; 2) Het no-claimverlies dat opdrachtgever lijdt gerekend over een periode van 24 maanden na
de schadedatum. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken die niet voor
vergoeding in aanmerking komen op basis van bovenstaande regeling.
5 Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van zaken en/of gegevens tijdens vervoer of
verzending is steeds voor de opdrachtgever, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt
door of namens de opdrachtgever, de opdrachtnemer of derden, behoudens indien er sprake is van
grove schuld of opzet aan de zijde van de opdrachtnemer. Onder vervoer en verzending wordt
mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee
vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel.
6 Het risico ter zake van schade aan of andere problemen samenhangend met na aflevering door de
opdrachtgever geassembleerde, anderszins bewerkte of aan andere (on)roerende zaken
aangebrachte zaken is steeds voor de opdrachtgever.
7 Indien de opdrachtgever de door de opdrachtnemer te leveren zaken niet binnen dertig dagen na
beëindiging van de opdracht en voldoening van het ter zake van die opdracht verschuldigde in
ontvangst neemt, worden deze vanaf dat ogenblik voor rekening en risico van de opdrachtgever
opgeslagen.
8 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of
indirect, middellijk of onmiddellijk met de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden of
leveringen samenhangen.
9 De opdrachtgever heeft nimmer het recht de zaken retour te zenden aan de opdrachtnemer, tenzij
de opdrachtnemer hiermede schriftelijk is akkoord gegaan.
Artikel 7: WIJZE VAN UITVOERING OPDRACHT
1 De opdrachtnemer zal de door hem op grond van de gegeven opdracht te verrichten
werkzaamheden op zorgvuldige wijze, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren.
2 Indien de opdracht omvat het plaatsen of bevestigen van reclameborden, lichtbakken en dergelijke,
dient de opdrachtgever er zorg voor te hebben gedragen dat eventueel benodigde vergunningen
zijn verleend en dat ter zake aan alle overige wettelijke of andere vereisten is voldaan. De
opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle schade die mocht ontstaan indien een
dergelijke bevoegdheid ontbrak. Voorts betekent deze omstandigheid niet dat de opdrachtnemer
aan enigerlei uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet voldaan heeft.
3 De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de gegeven opdracht wordt uitgevoerd, een en ander in
de ruimste zin des woords. Dit laat onverlet, dat de opdrachtgever er jegens de opdrachtnemer voor
in staat, dat in het geval de werkzaamheden (mede) omvatten het aanbrengen van zaken aan of op
andere zaken, deze andere zaken hiervoor geschikt zijn. Enige onderzoeksplicht ter zake rust
uitsluitend op de opdrachtgever. Dergelijk onderzoek valt uitdrukkelijk niet onder de tot de opdracht
behorende werkzaamheden, tenzij uit een schriftelijk overeenkomst anders blijkt. Met betrekking tot
inherent kwetsbare zaken als bijvoorbeeld ruiten geldt dat enige beschadiging die optreedt bij of
kort na de met de opdracht samenhangende werkzaamheden geacht wordt te zijn veroorzaakt door
de ongeschiktheid van die zaken voor de opdracht en niet door de wijze waarop de opdracht is
uitgevoerd.
4 Indien en voor zover de opdracht werkzaamheden omvat met betrekking tot stellages die in de
bodem verankerd zijn of worden, staat de opdrachtgever ervoor in dat er geen kabels, leidingen,
buizen, stol of andere obstakels ter plekke in de bodem aanwezig zijn. De opdrachtgever heeft op
dit punt een onderzoeksplicht. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt tussen de
opdrachtnemer en de opdrachtgever steeds dat de stellage minimaal ‘anderhalf maal de hoogte van
de stellage’ vanaf de openbare weg wordt geplaatst. Voor de aansprakelijkheid met betrekking tot
de werkzaamheden en alles wat daarmee samenhangt, zal de opdrachtnemer voor rekening van de
opdrachtgever en mede ten behoeve van de opdrachtgever een verzekering afsluiten. De
opdrachtgever staat er voor in dat het terrein (nagenoeg) vlak is, verhard is en dat er geen
obstakels, begroeiing of andere zaken aanwezig zijn die de uitvoering van de werkzaamheden
zouden kunnen bemoeilijken. Indien de opdrachtnemer zulks nodig zou achten, is hij vrij zonder
toestemming van de opdrachtgever dergelijke zaken te (laten) verwijderen, welke werkzaamheden
als meerprijs bij de opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht.
5 Indien op verzoek van de opdrachtgever de opdrachtnemer de opdracht uitvoert met behulp of met
verwerking van door de opdrachtgever aangeleverde materialen of halffabrikaten, gebeurt zulks
geheel voor risico van de opdrachtgever. Met name, maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, betreft
dit houdbaarheid, hechting, slijtvastheid, licht- en kleurechtheid van de door de opdrachtnemer op
dergelijke wijze vervaardigde of bewerkte zaken.
6 De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer op bijzondere moeilijkheden of
gezondheidsrisico's tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen
en producten te wijzigen.
7 De opdrachtnemer heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren over de wijze waarop aan
de uitvoering vorm gegeven wordt, in te lichten, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.
8 De opdrachtnemer heeft het recht zonder kennisgeving aan de opdrachtgever de opdracht of
onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde
derden, indien dit zijns inziens een doeltreffende of doelmatige uitvoering van de opdracht
bevordert.
9 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer werkzaamheden zijn verricht
ten behoeve van de opdrachtgever die niet vallen onder de werkzaamheden zoals omschreven in of
volgend uit de aanvaarding van de opdracht, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen
in de administratie van de opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze
werkzaamheden in opdracht van de opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen
betrekking te hebben op tussentijds overleg tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.
Artikel 8: OVERMACHT
1 Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig kan
nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe
niet beperkt oorlog en oorlogsgevaar, mobilisatie, burgeroorlog, oproer, molest, diefstal, brand,
ingrijpende temperatuurschommelingen, waterschade, overstroming, aardbeving en andere
natuurrampen, verbeurdverklaring en andere overheidsmaatregelen, werkstaking, stremming van
vervoer, defecten aan machinerieën, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten
door derden, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de opdrachtnemer
als bij ingeschakelde derden, worden die verplichtingen opgeschort totdat de opdrachtnemer
redelijkerwijs in staat kan worden geacht deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2 Indien op grond van van overheidswege gestelde voorschriften of uit veiligheidsoverwegingen van
de opdrachtnemer door enige omstandigheid niet kan worden gevergd dat hij de opdracht (verder)
uitvoert, heeft de opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
3 De opdrachtgever heeft, in geval een situatie als bedoeld in lid 1 of lid 2 van dit artikel zich voordoet,
niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, noch ontstaat in die
gevallen voor de opdrachtnemer een verplichting tot vergoeding van enige schade.
Artikel 9: (DRUK-)PROEVEN
1 De opdrachtgever is gehouden de door de opdrachtnemer aan hem ter controle ter beschikking
gestelde (druk-)proeven zorgvuldig en met bekwame spoed op fouten en gebreken te controleren
en zijn oordeel aan de opdrachtnemer te doen toekomen.
2 Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de opdrachtnemer de
aan de proeven voorafgaande daarmee verbonden werkzaamheden overeenkomstig de opdracht
heeft uitgevoerd.
3 Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn in het eerste lid genoemde verplichting geldt dit als
goedkeuring in de zin van het tweede lid.
4 Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in
rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de
prijs zijn inbegrepen.
Artikel 10: AUTEURSRECHTEN ETC.
1 De opdrachtgever garandeert de opdrachtnemer dat door de uitvoering van de opdracht geen
inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912
of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht
of het recht van de industriële eigendom, dan wel het recht met betrekking tot de
onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer zowel in als buiten rechte van
alle aanspraken die derden krachtens deze wetten of regelgeving geldend kunnen maken.
2 Alle bij de uitvoering van de opdracht totstandgekomen zaken en werken worden geacht in hun
geheel en uitsluitend volgens de inzichten van de opdrachtnemer tot stand te zijn gekomen. De
opdrachtnemer is derhalve uitsluitend rechthebbende op ieder auteursrecht of ander recht van
intellectuele eigendom dat ontstaat op alle bij uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken en
werken, alsmede op de in de opdracht bedoelde eindproducten. Het in de vorige twee volzinnen
bepaalde geldt ook indien de desbetreffende werkzaamheden of zaken als afzonderlijke post op de
offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
3 Alle rechten van industriële of intellectuele aard met betrekking tot van de opdrachtnemer afkomstige
of door hem gebruikte werkwijzen, adviezen etc. zullen en blijven zowel tijdens als na de
uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en in uitsluitende eigendom aan de opdrachtnemer
toebehoren, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de
opdrachtgever zelf of van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. De
opdrachtgever verkrijgt slechts een gebruiksrecht, dat bovendien beperkt is tot de in de opdracht
begrepen afgeleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt dat het resultaat van enige werkzaamheid
waardoor rechten van intellectuele eigendom zijn ontstaan, noch aan derden ter bewerking of
verveelvoudiging beschikbaar mogen worden gesteld, noch door de opdrachtgever zelf mogen
worden bewerkt of verveelvoudigd. De uitoefening van deze rechten - openbaarmaking of
overdracht van gegevens daaronder begrepen - is zowel tijdens als na de uitvoering van de
opdracht uitdrukkelijk uitsluitend aan de opdrachtnemer voorbehouden.
4 Bij overtreding van het in lid 3 gestelde verbeurt de opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct
opeisbare boete van € 225,= per dag dat de overtreding duurt, zonder dat daartoe een ingebrekestelling
is vereist, en onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding door de opdrachtgever
van alle voor de opdrachtnemer daaruit voortvloeiende schade.
Artikel 11: PRIJZEN; DECLARATIE EN KOSTEN
1 Voor het formuleren van voorstellen en vervaardigen van offertes worden door de opdrachtnemer
geen kosten berekend, tenzij voor de opstelling ervan specifiek onderzoek noodzakelijk is. In dat
geval zal vooraf een opgave worden gegeven van de omvang van de werkzaamheden van de opdrachtnemer
en van de daarmede gepaard gaande kosten die in rekening zullen worden gebracht.
2 Het bedrag dat wegens vergoeding van de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden in
rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, berekend volgens de
gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer. Indien de opdracht ontwerpwerkzaamheden omvat,
zullen steeds ook alle werkzaamheden verband houdende met de voorbereiding daarvan in
rekening worden gebracht.
3 Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening
van de opdrachtgever.
4 De door de opdrachtnemer gemaakte kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
Deze kosten bestaan onder meer uit de prijzen van de te verwerken materialen, declaraties van
ingeschakelde derden en vervoer-, verzend- en verzekeringskosten.
5 Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij
niet meer of minder bedragen dan tien procent. Het meer- of mindergeleverde wordt in rekening
gebracht, respectievelijk op de rekening in mindering gebracht.
6 Alle tarieven zijn exclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting en overige door de overheid
opgelegde heffingen. Deze worden apart vermeld in de factuur en zijn voor rekening van de
opdrachtgever.
7 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van
levering, door ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog onbekende factoren, de
prijzen van hulpmaterialen, lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijziging hebben ondergaan,
is de opdrachtnemer gerechtigd ter zake van de opdracht overeengekomen tarieven
dienovereenkomstig en zonder overleg met de opdrachtgever aan te passen, evenwel met een
maximumoverschrijding van tien procent. Dit percentage zal niet worden overschreden zonder
nader overleg met de opdrachtgever, waarbij tot een eventuele herziening van de opdracht kan
worden besloten. In alle gevallen geldt dat de kostenstijgingen na de totstandkoming van de
overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering van zaken of verrichten van
diensten, die ontstaan zijn door van overheidswege goedgekeurde wijziging van de tariefstelling,
zullen kunnen worden doorberekend, voor zover dit in overeenstemming is met het tariefbeleid van
het Ministerie van Economische Zaken.
8 Indien de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer wordt opgeschort of beëindigd, heeft
de opdrachtnemer recht op volledige betaling van tot op het moment van opschorting of beëindiging
verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.
Artikel 12: EIGENDOM HALFFABRIKATEN, PRODUCTIEMIDDELEN ETC.
1 Alle door de opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken,
zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen blijven in eigendom toebehoren aan de
opdrachtnemer, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn
vermeld.
2 De opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te
geven.
3 De opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid bedoelde zaken, alsmede resten, zoals
snijafval etc. van het door de opdrachtgever aangeleverd materiaal en producten voor de
opdrachtgever te bewaren. Indien de opdrachtnemer en de opdrachtgever overeenkomen dat deze
zaken door de opdrachtnemer zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste
één jaar en zonder dat de opdrachtnemer instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.
Artikel 13: AFLEVERING EN LEVERINGSTERMIJN
1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van zaken ter plaatse waar de
opdrachtnemer zijn bedrijf uitoefent.
2 Een door de opdrachtnemer opgegeven leveringstermijn heeft slechts indicatieve betekenis, tenzij
schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft. De opdrachtnemer
is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem
schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
3 De gebondenheid van de opdrachtnemer aan een overeengekomen uiterste termijn vervalt indien
en zodra de opdrachtgever de opdracht wijzigt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of de
geringe duur van het oponthoud de opdrachtnemer in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van
de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
4 De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer, gehouden al
datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige aflevering door de opdrachtnemer
mogelijk te maken.
5 Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorig lid gestelde, vervalt voor de
opdrachtnemer de verplichting om binnen de aanvankelijk overeengekomen uiterste leveringstermijn
de overeengekomen prestatie te verrichten. Deze verplichting vervalt eveneens indien de
opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen zoals die zijn omschreven in de artikelen 9 en 17.
Zij vervalt ook in de situaties die beschreven worden in de artikelen 4, 8 en 18.
Artikel 14: ONDERZOEK BIJ AFLEVERING; AFWIJKINGEN
1 De opdrachtgever is verplicht terstond na de aflevering van de diensten en/of zaken grondig na te
gaan of de prestatie van de opdrachtnemer deugdelijk en overeenkomstig de opdracht is.
2 De prestatie van de opdrachtnemer geldt tussen partijen steeds als deugdelijk en overeenkomstig
de opdracht, indien de opdrachtgever na aflevering het geleverde of een gedeelte van het geleverde
in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk
in gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken.
3 Dit artikel heeft ook betrekking op opdrachten die mede omvatten het (de)monteren of vervoeren
van zaken.
4 Afwijkingen van geringe betekenis, daaronder begrepen afwijkingen wat betreft kleur, van de in de
opdracht bedoelde prestatie of van een (druk-)proef brengen geen verandering in de op partijen
rustende verplichtingen en vormen aldus geen reden voor bijvoorbeeld afkeuring, korting, ontbinding
van de overeenkomst of schadevergoeding.
5 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte
invloed op de (gebruiks)
-waarde van het geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te
zijn.
Artikel 15: RECLAME
1 Een reclame met betrekking tot de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden of (af)geleverde
zaken of het bedrag van de factuur, dient de opdrachtgever binnen zeven dagen na het moment
van afleveren respectievelijk na de factuurdatum schriftelijk aan de opdrachtnemer mede te delen.
2 Indien de opdrachtgever aantoont dat hij een gebrek redelijkerwijze niet eerder kon of had hoeven
ontdekken, dient de opdrachtgever binnen zeven dagen na de ontdekking van het gebrek, een
reclame schriftelijk aan de opdrachtnemer mede te delen.
3 In de gevallen genoemd in het tweede lid en derde lid van artikel 14 komt aan de opdrachtgever
nooit enige recht van reclame toe.
4 Na het verstrijken van de in het eerste en tweede lid genoemde termijnen vervalt het recht van
reclame.
5 Reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
6 Ingeval van een gerechtvaardigde reclame heeft de opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing
van het bedrag van zijn declaratie, het verbeteren of opnieuw verrichten van werkzaamheden
waarvan het resultaat afgekeurd is, en de vervanging van de geleverde zaken, dan wel van het
gebrekkig of beschadigd gedeelte daarvan, nadat deze zaken tijdig aan de opdrachtnemer zijn
geretourneerd.
Artikel 16: GARANTIE
1 Van iedere garantie op door de opdrachtnemer geleverde zaken zijn uitdrukkelijk uitgesloten:
normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting en glansvermindering),
iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de opdrachtgever zelf aanbrengen van
zelfklevende materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of
tengevolge van na de levering aangebrachte veranderingen.
2 De opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de constructie van geleverde zaken voor de
duur van maximaal drie maanden na aflevering, doch nimmer verder strekkend dan de aan de
opdrachtnemer zelf door diens toeleverancier verstrekte garantie.
3 De garantie voor door de opdrachtnemer geleverde, maar door anderen vervaardigde zaken, omvat
uitsluitend de door deze anderen aan de opdrachtnemer verleende garantie.
4 Met betrekking tot garantie geldt uitsluitend het hier gestelde, behoudens voor zover tussen de
opdrachtgever en de opdrachtnemer schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 17: BETALING
1 De opdrachtnemer bepaalt de betalingsvoorwaarden. Het staat de opdrachtnemer vrij een
aanbetaling te verlangen alvorens hij een begin maakt met de uitvoering van de opdracht. Indien
geen aanbetaling vooraf overeen is genomen, geldt het volgende.
Betaling van het factuurbedrag door de opdrachtgever dient te zijn
geschied binnen veertien dagen na factuurdatum, in Nederlandse valuta, ten kantore van de opdrachtnemer
of door middel van storting ten gunste van een door de opdrachtnemer aan te wijzen
bank- of postbankrekening, waarbij als betaling slechts zal gelden de mededeling van de
betreffende bankinstelling dat het factuurbedrag is bijgeschreven op de aangewezen rekening. De
betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk
persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Betaling geschiedt netto en
zonder enig recht op korting, schuldvergelijking of opschorting.
2 De opdrachtnemer is gerechtigd, bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering
van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te verlangen van alle
voor de gehele opdracht gemaakte kosten, zoals die van films en (druk)proeven.
3 Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is hij van
rechtswege in verzuim. In zodanig geval zijn alle vorderingen die de opdrachtnemer op de opdrachtgever
heeft onmiddellijk opeisbaar en heeft de opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of
ingebrekestelling het recht de “wettelijke rente bij handelsovereenkomsten” in rekening te brengen
tot op de datum van de algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke
de opdrachtnemer heeft.
4 Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, kan de opdrachtnemer
met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van iedere opdracht opschorten.
5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering
van de opdrachtnemer op de opdrachtgever komen ten laste van de opdrachtgever. De
buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum
van € 50,= exclusief omzetbelasting.
6 Betalingen aan de opdrachtnemer strekken in de eerste plaats tot delging van vervallen rente en
incassokosten en vervolgens tot kwijting van de langst uitstaande vordering (factuur).
7 De in de leden 3 en 5 genoemde verhogingen treden uitsluitend in de plaats van vergoeding van
vertragingsschade. Naast deze vergoeding kan schadevergoeding op grond van de wet worden
gevorderd.
8 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers
hoofdelijk verbonden ter zake van de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel weergegeven,
dit ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
Artikel 18: RETENTIERECHT, EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT
1 De opdrachtnemer is bevoegd om zaken van de opdrachtgever die hij onder zich heeft, alsmede die
zaken die door de opdrachtnemer zijn samengesteld of opgesteld in opdracht van de opdrachtgever
niet aan de opdrachtgever of aan derden af te geven, totdat de opdrachtgever aan al zijn
verplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan.
2 Het volledige eigendomsrecht op door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde zaken
blijft onvoorwaardelijk bij de opdrachtnemer, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen
jegens de opdrachtnemer die voortvloeien uit de opdracht, heeft voldaan.
Tot dit moment zal de opdrachtgever geen enkele daad van beschikking over genoemde zaken
stellen.
3 De opdrachtgever verleent de opdrachtnemer pandrecht op alle zaken van de opdrachtgever die in
het kader van de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever in de macht van de
opdrachtnemer zijn gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in
welke hoedanigheid en uit welken hoofde ook aan de opdrachtnemer verschuldigd mocht zijn, nietopeisbare
en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.
Artikel 19: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
1 Op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten en op daaruit voortspruitende
geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Offertes, aanbiedingen, opdrachten en
overeenkomsten worden geacht in Nederland te zijn gedaan, respectievelijk gegeven, gesloten en
uitgevoerd.
2 Een geschil is aanwezig, wanneer een van de partijen verklaart dat dit het geval is.
3 Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te
Haarlem, tenzij het onderwerp van geschil tot de competentie van de kantonrechter behoort.
Artikel 20: DEPOT
1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem
onder nummer 50/2003
Oktober 2003

Nieuwe en gebruikte lichtbakken

Bij Lichtbakken.com vindt u een ruime keuze aan nieuwe en gebruikte lichtbakken. U bestelt gebruikte lichtbakken snel en vertrouwd in onze webshop. Ons aanbod is direct leverbaar.

Nieuwe lichtbakken

Onze producten zijn scherp geprijsd, maar daarnaast hebben we regelmatig interessante kortingsacties en aanbiedingen. Dus of u nou op zoek bent naar nieuwe enkelzijdige lichtbakken, dubbelzijdige lichtbakken, of ronde en ovale lichtbakken, in ons ruime aanbod lichtbakken vindt u wat u zoekt! Ook maatwerk mogelijk, vraag naar de mogelijkheden.

Gebruikte lichtbakken shop

Op zoek naar een gebruikte dialichtbak, een reclamezuil of een enkelzijdige lichtbak? U vindt het in onze webshop! Onze producten zijn door ons zelf geproduceerd, dus kwaliteit verzekerd! U kunt onze producten eenvoudig online bestellen, uw bestelling wordt bij u thuisbezorgd! Ook worden er voortdurend nieuwe artikelen aan ons assortiment toegevoegd.

Advies nodig?

Wanneer u advies nodig heeft bij het selecteren van de juiste lichtbakken staan wij u graag te woord. U kunt altijd vrijblijvend uw vragen aan ons stellen. Kijk bij contact hoe u ons kan bereiken.